Group Members
Research Publications Lab Facilities
Computation Platform
Collaborators
Internal Links
News
 
Topological Icosagenides
(Platform for topological quant. phenomena )


Topological phases in Icosagenide compounds [MA3 (M=V, Nb, Ta; A=Al, Ga, In)]

Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 119, 026404 – Published 14 July 2017
.


Half-Heusler Compounds
  NbSe2  

Topological electronic structure in half-Heusler topological insulators.
Published in W. Al-Sawai, Hsin Lin, R. S. Markiewicz, L. A. Wray, Y. Xia, Su-Yang Xu, M. Z. Hasan, A. Bansil, et al.,

Phys. Rev. B 82, 125208 (2010)
.

  0  

Room-temperature magnetic topological Weyl fermion and nodal line semimetal states in half-metallic Heusler Co2TiX (X=Si, Ge, or Sn).
Published in Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Hao Zheng, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Songtian Zhang, Hsin Lin & M. Zahid Hasan

Scientific Reports 6, 38839 (2016)
.