Group Members

Research Publications Lab Facilities
Computation Platform
Collaborators
Internal Links
News
  DSLaboratory Theme: QFT, Topology & Emergence in the Condensed Matter Universe


  DS

Theoretical discovery of Bi2Se3 class as Topo.Insulators (2008)
News at Nature Physics mentions our theoretical contribution in the discovery of Bi2Se3 as 3DTIs (2009)
Imaging a 2D topological magnet with 1D chiral edge states (2D topo matter)
“Theoretical prediction of magnetic Weyl semimetals in the R-Al-X family of compounds (R=rare earth, Al, X=Si, Ge)”
Magnetic Weyl Semimetals (2016)
“Room-temperature magnetic Weyl semimetal and nodal line semimetal states in Co2TiX (X=Si, Ge, or Sn)”
Magnetic Weyl Semimetals (2016)
Theory: A magnetic topological semimetal is predicted featuring band-crossings that manifest as perpendicular nontrivial link (PRL homepage 2017)
Physical Review Letters 119, 156401 (2017)
Experiment: "Discovery of topological Weyl fermion lines and drumhead surface states
in a room temperature magnet"
Science 365, 1278 (2019)

News: Theory to Experiment (Discovery) magnetic Weyl semimetal in room temperature magnet
PhysicsWorld (2019)

Magnetic Weyl semimetals (Science News)
Theoretical Prediction: "By considering the topology of chiral crystals, a new type of massless fermion,
connected with giant arc-like surface states, are predicted.
Such Kramers–Weyl fermions should manifest themselves in a wide variety of chiral materials."
News at Nature Materials 2018
Discovery of Topological Chiral Crystals ( Nature Research 2019; Nature 567, 500–505 (2019) )
Theoretical Prediction and Discovery of Topological Quantum Matter
Princeton News 2019
;
Berkeley Lab 2019
PhysicsWorld 2019
"Discovery of topo. Weyl fermion lines and drumhead surface states in a room temperature magnet" ( Science 2019 ) is based on our theoretical prediction of Weyl loops and topo. surface states in magnets (PRL 2017)
Topological Magnets in 2D and 3D (Chern, Kagome and Weyl magnets)
Discovery of a quantum limit Chern magnet TbMn6Sn6 (NATURE 2020)

At times we combine spectroscopy and transport into a single paper (see below)

 
 

Patents :

Theory to Experiments to Patent
Weyl Semimetal discovery methods: US Patent App. 10/214,797
Weyl Semimetal discovery methods: US Patent App. 15/352,279 Approved.

Publications (Theory, ARPES, STM/STS and Transport):

2021-22

220). Observation of a linked loop quantum state (Topological Magnets)

Ilya Belopolski, Guoqing Chang, Tyler A. Cochran, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Cole Hugelmeyer, Kaustuv Manna, Jia-Xin Yin, Guangming Cheng, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Nana Shumiya, Songtian S. Zhang, Chandra Shekhar, Niels B. M. Schröter, Alla Chikina, Craig Polley, Balasubramanian Thiagarajan, Mats Leandersson, Johan Adell, Shin-Ming Huang, Nan Yao, Vladimir N. Strocov, Claudia Felser, M. Zahid Hasan

NATURE (in press) (2022)

219). Discovery of charge order and corresponding edge state in kagome magnet FeGe

Jia-Xin Yin, Yu-Xiao Jiang, Xiaokun Teng, Md. Shafayat Hossain, Sougata Mardanya, Tay-Rong Chang, Zijin Ye, Gang Xu, M. Michael Denner, Titus Neupert, Benjamin Lienhard, Han-Bin Deng, Chandan Setty, Qimiao Si, Guoqing Chang, Zurab Guguchia, Bin Gao, Nana Shumiya, Qi Zhang, Tyler A. Cochran, Daniel Multer, Ming Yi, Pengcheng Dai, M. Zahid Hasan

arXiv (2022)

218). Time-reversal symmetry-breaking charge order in a kagome superconductor

C. Mielke III, D. Das, J.-X. Yin, H. Liu, R. Gupta, Y.-X. Jiang, M. Medarde, X. Wu, H. C. Lei, J. Chang, Pengcheng Dai, Q. Si, H. Miao, R. Thomale, T. Neupert, Y. Shi, R. Khasanov, M. Z. Hasan, H. Luetkens & Z. Guguchia

NATURE 602, 245-250 (2022)

217). (Strongly Correlated Electron Physics) Charge-order and Superconductivity in Kagome Materials

T. Neupert, M. Denner, J.-X. Yin, R. Thomale & M. Z. Hasan

Nature Physics 18, 137–143 (2022)

216). Tunable nodal kagome superconductivity in charge ordered RbV3Sb5

Z. Guguchia, C. Mielke III, D. Das, R. Gupta, J.-X. Yin, H. Liu, Q. Yin, M.H. Christensen, Z. Tu, C. Gong, N. Shumiya, Ts. Gamsakhurdashvili, M. Elender, Pengcheng Dai, A. Amato, Y. Shi, H.C. Lei, R.M. Fernandes, M.Z. Hasan, H. Luetkens, R. Khasanov

Nature Materials 21, 62–66 (2022)

215). Photocurrent-driven transient symmetry breaking in the Weyl semimetal TaAs

Nicolas Sirica, Peter P Orth, MS Scheurer, YM Dai, M-C Lee, Prashant Padmanabhan, LT Mix, SW Teitelbaum, Mariano Trigo, LX Zhao, GF Chen, Bing Xu, Run Yang, Bing Shen, Chaowei Hu, C-C Lee, Hsin Lin, TA Cochran, SA Trugman, J-X Zhu, MZ Hasan, Ni Ni, XG Qiu, AJ Taylor, DA Yarotski, RP Prasankumar

Nature Materials 21, 62–66 (2022)

214). Signatures of Weyl Fermion Annihilation in a Correlated Kagome Magnet

Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Xiaoxiong Liu, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Zurab Guguchia, Stepan S. Tsirkin, Jia-Xin Yin, Praveen Vir, Gohil S. Thakur, Songtian S. Zhang, Junyi Zhang, Konstantine Kaznatcheev, Guangming Cheng, Guoqing Chang, Daniel Multer, Nana Shumiya, Maksim Litskevich, Elio Vescovo, Timur K. Kim, Cephise Cacho, Nan Yao, Claudia Felser, Titus Neupert, and M. Zahid Hasan

Physical Review Letters 127, 256403 (2021)

213). Probing topological quantum matter with scanning tunnelling microscopy

Jia-Xin Yin, Shuheng H. Pan, M. Zahid Hasan

Nature Reviews Physics 3, 249–263 (2021)

212). Weyl, Dirac and high-fold chiral fermions in topological quantum matter

M. Zahid Hasan, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Guang Bian, Su-Yang Xu, Jia-Xin Yin

Nature Reviews Materials 6, 784–803 (2021)

211). Discovery of unconventional chiral charge order in the normal state of kagome superconductor KV3Sb5

Yu-Xiao Jiang, Jia-Xin Yin, M. Michael Denner, Nana Shumiya, Brenden R. Ortiz, Gang Xu, Zurab Guguchia, Junyi He, Md Shafayat Hossain, Xiaoxiong Liu, Jacob Ruff, Linus Kautzsch, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Qi Zhang, Tyler A. Cochran, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Ziqiang Wang, Ronny Thomale, Titus Neupert, Stephen D. Wilson, M. Zahid Hasan

Nature Materials (2021)

210). Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2

C. Mielke, Y. Qin, Jia-Xin Yin, H. Nakamura, D. Das, K. Guo, R. Khasanov, J. Chang, Z. Q. Wang, S. Jia, S. Nakatsuji, A. Amato, H. Luetkens, G. Xu, M. Z. Hasan, Z. Guguchia

Phys. Rev. Mat. 5, 034803 (2021)

209). Kagome superconductors AV3Sb5 (review article)

K. Jiang, T. Wu, J.-X. Yin, Z. Wang, M. Z. Hasan, S. D. Wilson, X. Chen, J. Hu

arXiv (2021)

208). Tunable chiral charge order in kagome superconductor RbV3Sb5

Nana Shumiya, Md Shafayat Hossain, Jia-Xin Yin, Yu-Xiao Jiang, Brenden R. Ortiz, Hongxiong Liu, Youguo Shi, Qiangwei Yin, Hechang Lei, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Qi Zhang, Tyler A. Cochran, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Zurab Guguchia, Stephen D. Wilson, M. Zahid Hasan

arXiv:2105.00550 (2021)

207). Anomalous transport and chiral charge order in kagome superconductor CsV3Sb5

Zhiwei Wang, Yu-Xiao Jiang, Yongkai Li, Jia-Xin Yin, Guan-Yong Wang, Hai-Li Huang, Jinjin Liu, Peng Zhu, Nana Shumiya, Md Shafayat Hossain, Hongxiong Liu, Youguo Shi, Junxi Duan, Xiang Li, Guoqing Chang, Pengcheng Dai, Hao Zheng, Jinfeng Jia, M. Zahid Hasan, Yugui Yao

arXiv:2105.04542 (2021)

206). Intriguing magnetism of the topological kagome magnet TbMn_6Sn_6

C. Mielke III, Wenlong Ma, V. Pomjakushin, O. Zaharko, X. Liu, J. -X. Yin, S. S. Tsirkin, T. A. Cochran, M. Medarde, V. Poree, D. Das, C. N. Wang, J. Chang, T. Neupert, A. Amato, S. Jia, M. Z. Hasan, H. Luetkens, Z. Guguchia

arXiv:2101.05763

205). Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2

C. Mielke III, Y. Qin, J. -X. Yin, H. Nakamura, D. Das, K. Guo, R. Khasanov, J. Chang, Z. Q. Wang, S. Jia, S. Nakatsuji, A. Amato, H. Luetkens, G. Xu, Z. M. Hasan, Z. Guguchia

Phys. Rev. Materials 5, 034803 (2021)

204). The Hund's Superconductor Li(Fe,Co)As

H. Miao, Y. L. Wang, J. -X. Yin, J. Zhang, S. Zhang, M. Z. Hasan, R. Yang, X. C. Wang, C. Q. Jin, T. Qian, H. Ding, H. -L. Lee, G. Kotliar

Phys. Rev. B 103, 054503 (2021)

2019-20

203). Many-body Resonance in a Correlated Topological Kagome Antiferromagnet

Songtian S. Zhang, Jia-Xin Yin, Muhammad Ikhlas, Hung-Ju Tien, Rui Wang, Nana Shumiya, Guoqing Chang, Stepan S. Tsirkin, Youguo Shi, Changjiang Yi, Zurab Guguchia, Hang Li, Wenhong Wang, Tay-Rong Chang, Ziqiang Wang, Yi-Feng Yang, Titus Neupert, Satoru Nakatsuji, M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 125, 046401 (2020)

202). Field-free platform for Majorana-like zero mode in superconductors with a topological surface state

Songtian S. Zhang, Jia-Xin Yin, Guangyang Dai, Lingxiao Zhao, Tay-Rong Chang, Nana Shumiya, Kun Jiang, Hao Zheng, Guang Bian, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Xianxin Wu, Desheng Wu, Jianlin Luo, Genfu Chen, Hsin Lin, Fang-Cheng Chou, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Raman Sankar, Ziqiang Wang, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. B 101, 100507 (2020)

201). Fermion-boson many-body interplay in a frustrated kagome paramagnet

J.-X. Yin, Nana Shumiya, Sougata Mardanya, Qi Wang, S. S. Zhang, Hung-Ju Tien, Daniel Multer, Yuxiao Jiang, Guangming Cheng, Nan Yao, Shangfei Wu, Desheng Wu, Liangzi Deng, Zhipeng Ye, Rui He, Guoqing Chang, Zhonghao Liu, Kun Jiang, Ziqiang Wang, Titus Neupert, Amit Agarwal, Tay-Rong Chang, Ching-Wu Chu, Hechang Lei, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 11, 4003 (2020)

200). Discovery of a novel topological magnet


Nature (in press) (2020)

199). Rare earth engineering in RMn6Sn6 topological kagome magnets

Wenlong Ma, Xitong Xu, Jia-Xin Yin, Huibin Zhou, Yuqing Huang, M. Zahid Hasan, Shuang Jia

arXiv:2007.09913 (2020)

198). Field-induced Metal-Insulator Transition in ß-EuP3

Guangqiang Wang, Guoqing Chang, Huibin Zhou, Wenlong Ma, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, Su-Yang Xu, Shuang Jia

arXiv:2007.07465 (2020)

197). Observation of Weyl fermions in a magnetic non-centrosymmetric crystal (Magnetic Weyl Semimetal)

Daniel S. Sanchez, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Hong Lu, Jia-Xin Yin, Nasser Alidoust, Xitong Xu, Tyler A. Cochran, Xiao Zhang, Yi Bian, Songtian S. Zhang, Yi-Yuan Liu, Jie Ma, Guang Bian, Hsin Lin, Su-Yang Xu, Shuang Jia, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 11, 3356 (2020)

196). Tunable anomalous Hall conductivity through volume-wise magnetic competition in a topological kagome magnet

Z. Guguchia, J. Verezhak, D. Gawryluk, S. Tsirkin, J.-X. Yin, I. Belopolski, H. Zhou, G. Simutis, S.-S. Zhang, T. A. Cochran, G. Chang, E. Pomjakushina, L. Keller, Z. Skrzeczkowska, Q. Wang, H. C. Lei, R. Khasanov, A. Amato, S. Jia, T. Neupert, H. Luetkens & M. Z. Hasan

Nature Commun. 11, 559 (2020)

195). Enhanced anomalous Hall effect in a magnetic topological semimetal

Huibin Zhou, Guoqing Chang, Guangqiang Wang, Xin Gui, Xitong Xu, Jia-Xin Yin, Zurab Guguchia, Songtian S. Zhang, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Weiwei Xie, M. Zahid Hasan, and Shuang Jia

Phys. Rev. B 101, 125121 (2020)

194). Time-reversal invariant and fully gapped unconventional superconducting state in the bulk of the topological Nb0.25Bi2Se3

D. Das, K. Kobayashi et.al.,

arXiv:2005.11436 (2020)

193). Signatures of a topological Weyl loop in Co3Sn2S2

Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Stepan S. Tsirkin, Zurab Guguchia, Jiaxin Yin, Songtian S. Zhang, Zijia Cheng, Xiaoxiong Liu, Guoqing Chang, Xian Yang, Daniel Multer, Timur K. Kim, Cephise Cacho, Claudia Felser, Titus Neupert, M. Zahid Hasan

arXiv:2005.02400 (2020)

192). A Fermi Arc Quantum Ladder

Tyler A. Cochran, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Kaustuv Manna, Daniel S. Sanchez, Zijia Chéng, Jia-Xin Yin, Horst Borrmann, Jonathan Denlinger, Claudia Felser, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

arXiv:2004.11365 (2020)

191). Pressure induced topological quantum phase transition in Weyl semimetal T_d-MoTe2

Z. Guguchia, A.M. dos Santos, F.O. von Rohr, J.J. Molaison, S. Banerjee, D. Rhodes, J.-X. Yin, R. Khasanov, J. Hone, Y.J. Uemura, M.-Z. Hasan, H. Luetkens, E.S. Bozin, A. Amato

J. Phys. Soc. Jpn. 89, 094707 (2020)

190). Observation of sixfold degenerate fermions in PdSb2

Xiàn Yáng, Tyler A. Cochran, Ramakanta Chapai, Damien Tristant, Jia-Xin Yin, Ilya Belopolski, Zijia Chéng, Daniel Multer, Songtian S. Zhang, Nana Shumiya, Maksim Litskevich, Yuxiao Jiang, Guoqing Chang, Qi Zhang, Ilya Vekhter, William A. Shelton, Rongying Jin, Su-Yang Xu, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. B 101, 201105(R) (2020)

189). Photocurrent-driven transient symmetry breaking in the Weyl semimetal TaAs

N Sirica, P. P. Orth, M. S. Scheurer, Y. M. Dai, M. -C. Lee, P. Padmanabhan, L. T. Mix, L. X. Zhao, G. F. Chen, B. Xu, R. Yang, B. Shen, C. -C. Lee, H. Lin, T. A. Cochran, S. A. Trugman, J. -X. Zhu, M. Z. Hasan, N. Ni, X. G. Qiu, A. J. Taylor, D. A. Yarotski, R. P. Prasankumar

arXiv:2005.10308 (2020)

188). Spin-orbit quantum impurity in a topological kagome magnet

Jia-Xin Yin, Nana Shumiya, Yuxiao Jiang, Huibin Zhou, Gennevieve Macam, Songtian S. Zhang, Hano Omar Mohammad Sura, Zijia Cheng, Zurab Guguchia, Yangmu Li, Qi Wang, Maksim Litskevich, Ilya Belopolski, Xian Yang, Tyler A. Cochran, Guoqing Chang, Qi Zhang, Brian M. Andersen, Zhi-Quan Huang, Feng-Chuan Chuang, Hsin Lin, Hechang Lei, Ziqiang Wang, Shuang Jia, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 11, 4415 (2020)

187). Vector field controlled vortex lattice symmetry in LiFeAs using scanning tunneling microscopy

Songtian S. Zhang, Jia-Xin Yin, Guangyang Dai, Hao Zheng, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Xiancheng Wang, Hsin Lin, Ziqiang Wang, Changqing Jin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. B 99, 161103(R) (2019)

186). Observation of many-body effects in magnetic Weyl semimetal


submitted to Nature Physics (2019)


185). Discovery of topological Weyl fermion lines and drumhead surface states in a room temperature magnet

Belopolski et.al.,

Science 365, 1278-1281 (2019)

184). Quantum phase transition of correlated iron-based superconductivity in LiFe1-xCoxAs

Yin et.al.,

Physical Review Letters 123, 217004 (2019)

183). Magnetic-field control of topological electronic response near room temperature in correlated Kagome magnets

Li et.al.,

Physical Review Letters 123, 196604 (2019)

182). Unconventional photocurrent responses from chiral surface Fermi arcs in topological semimetals (Theoretical prediction)

Guoqing Chang, Jiaxin Yin, Titus Neupert, Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Songtian S. Zhang, Tyler A. Cochran, Ming-Chien Hsu, Shin-Ming Huang, Biao Lian, Su-Yang Xu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Physical Review Letters 124, 166404 (2020)

181). Topological Chiral Crystals with Helicoid Arc Quantum States

Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Tyler A. Cochran, Xitong Xu, Jia-Xin Yin, Guoqing Chang, Weiwei Xie, Kaustuv Manna, Vicky Süß, Cheng-Yi Huang, Nasser Alidoust, Daniel Multer, Songtian S. Zhang, Nana Shumiya, Xirui Wang, Guang-Qiang Wang, Tay-Rong Chang, Claudia Felser, Su-Yang Xu, Shuang Jia, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Nature 567, 500 (2019)

180). Topologically distinct Weyl-fermion pairs: on the effect of magnetic tunnelling

Ming-Chien Hsu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, Shin-Ming Huang

submitted to Physical Review Letters (2019)

179). Negative flatband magnetism in a spin-orbit coupled kagome magnet

Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Qi Wang, Stepan Tsirkin, Zurab Guguchia, Biao Lian, Huibin Zhou, Kun Jiang, Ilya Belopolski, Nana Shumiya, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Tyler A. Cochran, Hsin Lin, Ziqiang Wang, Titus Neupert, Shuang Jia, Hechang Lei, M. Zahid Hasan

Nature Physics 15, 443 (2019)

178). Planar Hall-effect, Anomalous planar Hall-effect, and Magnetic Field-Induced Phase Transitions in a Weyl Semimetal

Q. R. Zhang, B. Zeng, Y. C. Chiu, R. Schoenemann, S. Memaran, W. Zheng, D. Rhodes, K.-W. Chen, T. Besara, R. Sankar, F. Chou, G. T. McCandless, J. Y. Chan, N. Alidoust, S.-Y. Xu, I. Belopolski, M. Z. Hasan, F. F. Balakirev, L. Balicas

submitted

177). Crystal growth and quantum oscillations in the topological chiral semimetal CoSi

Xitong Xu, Xirui Wang, Tyler A. Cochran, Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Guangqiang Wang, Yiyuan Liu, Hung-Ju Tien, Xin Gui, Weiwei Xie, M. Zahid Hasan, Tay-Rong Chang, Shuang Jia

Physical Review B 100, 045104 (2019)

176). Unconventional Scaling of the Superfluid Density with the Critical Temperature in Transition Metal Dichalcogenides

F. O. von Rohr, J. -C. Orain, R. Khasanov, C. Witteveen, Z. Shermadini, A. Nikitin, J. Chang, A. R. Wieteska, A. N. Pasupathy, M. Z. Hasan, A. Amato, H. Luetkens, Y. J. Uemura, Z. Guguchia

Science Advances 5, eaav8465 (2019)

175). Nodeless superconductivity and its evolution with pressure in the layered dirac semimetal 2M-WS2

Z. Guguchia, D. Gawryluk, M. Brzezinska, S. S. Tsirkin, R. Khasanov, E. Pomjakushina, F. O. von Rohr, J. Verezhak, M. Z. Hasan, T. Neupert, H. Luetkens, A. Amato

npj Quantum Materials 4, 50 (2019)

174). Possible manifestations of the chiral anomaly and evidence for a magnetic field induced topological phase transition in the type-I Weyl semimetal

Q. Zhang et.al.,

Physical Review B 100, 115138 (2019)

2018-2017

173). Giant and anisotropic many-body spin–orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet

Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, Hang Li, Kun Jiang, Guoqing Chang, Bingjing Zhang, Biao Lian, Cheng Xiang, Ilya Belopolski, Hao Zheng, Tyler A. Cochran, Su-Yang Xu, Guang Bian, Kai Liu, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Zhong-Yi Lu, Ziqiang Wang, Shuang Jia, Wenhong Wang & M. Zahid Hasan

Nature 562, 91–95 (2018)

172). Topological quantum properties of chiral crystals

Guoqing Chang, Benjamin J. Wieder, Frank Schindler, Daniel S. Sanchez, Ilya Belopolski, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Di Wu, Titus Neupert, Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Nature Materials 17, 978–985 (2018)

171). Chiral Majorana Fermion Modes on the Surface of Superconducting Topological Insulators

Ching-Kai Chiu, Guang Bian, Hao Zheng, Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, D. S. Sanchez, I. Belopolski, Su-Yang Xu and M. Zahid Hasan

Europhysics Letters 123, 47005 (2018)

170). Quasiparticle interference on type-I and type-II Weyl semimetal surfaces: a review

Hao Zheng, M Zahid Hasan

Advances in Physics: X3, 1466661 (2018)

169). Magnetic Weyl fermion semimetals in the R-AlGe family of compounds

Guoqing Chang, Bahadur Singh, Su-Yang Xu, Guang Bian, Shin-Ming Huang, Chuang-Han Hsu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S Sanchez, Hao Zheng, Hong Lu, Xiao Zhang, Yi Bian, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Han Hsu, Shuang Jia, Titus Neupert, Hsin Lin, M Zahid Hasan

Phys. Rev. B 97, 041104(R) (2018)

168). Observation of gapless Dirac surface states in ZrGeTe

M Mofazzel Hosen, Klauss Dimitri, Alex Aperis, Pablo Maldonado, Ilya Belopolski, Gyanendra Dhakal, Firoza Kabir, Christopher Sims, M Zahid Hasan, Dariusz Kaczorowski, Tomasz Durakiewicz, Peter M Oppeneer, Madhab Neupane

Phys. Rev. B 97, 121103(R) (2018)

167). Crystal growth and transport properties of Weyl semimetal TaAs

Sankar, Raman; G, Peramaiyan; Irulandi, Panneer Muthuselvam; Xu, Suyang; Hasan, M.Z.; Chou, Fang-Cheng

Submitted

166). Microscopic investigation of Bi2-xSbxTe3-ySey systems: on the origin of a robust intrinsic topological insulator

Yang Xu, Yong Chen, I. Miotkowski, G. A. Fiete, W.G. Zhu, J. Tian, Chang Liu, M. Z. Hasan, H. Nam, C.-K. Shih

Submitted

165). A novel artificial condensed matter lattice and a new platform for one-dimensional topological phases
Ilya Belopolski, Su-Yang Xu, Nikesh Koirala, Chang Liu, Guang Bian, Vladimir N. Strocov, Guoqing Chang, Madhab Neupane, Nasser Alidoust, Daniel Sanchez, Hao Zheng, Matthew Brahlek, Victor Rogalev, Timur Kim, Nicholas C. Plumb, Chaoyu Chen, François Bertran, Patrick Le Fèvre, Amina Taleb-Ibrahimi, Maria-Carmen Asensio, Ming Shi, Hsin Lin, Moritz Hoesch, Seongshik Oh and M. Zahid Hasan

Science Advances 3, e1501692 (2017)

164). Topological Hopf and Chain Link Semimetal States and Their Application to Co2MnGa

Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Xiaoting Zhou, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Baokai Wang, Ilya Belopolski, Jiaxin Yin, Songtian Zhang, Arun Bansil, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Physical Review Letters 119, 156401 (2017)

163). Mirror Protected Dirac Fermions on a Weyl Semimetal NbP Surface

Hao Zheng, Guoqing Chang, Shin-Ming Huang, Cheng Guo, Xiao Zhang, Songtian Zhang, Jiaxin Yin, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S. Sanchez, Guang Bian, Tay-Rong Chang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Shuang Jia, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 119, 196403 (2017)

162). Ultraquantum magnetoresistance in the Kramers-Weyl semimetal candidate ß-Ag2Se

Cheng-Long Zhang, Frank Schindler, Haiwen Liu, Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Wei Hua, Hua Jiang, Zhujun Yuan, Junliang Sun, Horng-Tay Jeng, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, M. Zahid Hasan, X. C. Xie, Titus Neupert, and Shuang Jia

Phys. Rev. B 96, 165148 (2017)

161). Unconventional chiral fermions and large topological Fermi arcs in RhSi

Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Benjamin J. Wieder, Daniel S. Sanchez, Shin-Ming Huang, Ilya Belopolski, Tay-Rong Chang, Songtian Zhang, Arun Bansil, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Physical Review Letters 119, 206401 (2017)

160). Type-II Topological Dirac Semimetals: Theory and Materials Prediction (VAl3 family)

Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Xicheng Xu, Cheng Xiang, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Physical Review Letters 119, 026404 (2017)

159). Magnetic tunneling induced Weyl node annihilation in TaP

Cheng-Long Zhang, Su-Yang Xu, C. M. Wang, Ziquan Lin, Z. Z. Du, Cheng Guo, Chi-Cheng Lee, Hong Lu, Yiyang Feng, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Haiwen Liu, Hsin Lin, Liang Li, Chi Zhang, Jinglei Zhang, Xin-Cheng Xie, Titus Neupert, M. Zahid Hasan, Hai-Zhou Lu, Junfeng Wang, Shuang Jia

Nature Physics 13, 979–986 (2017)

158). Signatures of a time-reversal symmetric Weyl semimetal with only four Weyl points

Ilya Belopolski, Peng Yu, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Tay-Rong Chang, Songtian S. Zhang, Su-Yang Xu, Daixiang Mou, Hao Zheng, Guoqing Chang, Guang Bian, Horng-Tay Jeng,Takeshi Kondo, Adam Kaminski, Hsin Lin, Zheng Liu, Shik Shin, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 8, 942 (2017)

157). Discovery of Lorentz-violating Weyl fermion semimetal state in LaAlGe materials

Su-Yang Xu, Nasser Alidoust, Guoqing Chang, Hong Lu, Bahadur Singh, Ilya Belopolski, Daniel Sanchez, Xiao Zhang, Guang Bian, Hao Zheng, Marius-Adrian Husanu, Yi Bian, Shin-Ming Huang, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Vladimir N. Strocov, Hsin Lin, Shuang Jia, M. Zahid Hasan

Science Advances 3, e1603266 (2017)

156). Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals

Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Daniel S. Sanchez, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Zhi-Ming Yu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Scientific Reports 7, 1688 (2017)

155). Discovery of Weyl Fermion Semimetals and Topological Fermi Arc States

M. Z. Hasan, S.-Y. Xu, I. Belopolski, S.-M. Huang

Ann. Review Cond. Mat. Phys 8, 16 (2017)

154). Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in ZrSi X-type materials (X= S, Se, Te)

M. M. Hosen, K. Dimitri, I Belopolski, R. Sanker et.al.,

Physical Review B 95 (16), 161101 (2017)

153). Theoretical prediction of magnetic and noncentrosymmetric Weyl fermion semimetal states in the R-Al-X family of compounds (R=rare earth, Al=aluminium, X=Si, Ge)

Guoqing Chang, Bahadur Singh, Su-Yang Xu, Guang Bian, Shin-Ming Huang, Chuang-Han Hsu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S. Sanchez, Hao Zheng, Hong Lu, Xiao Zhang, Yi Bian, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Han Hsu, Shuang Jia, Titus Neupert, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

arXiv:1604.02124 (2016)

152). Topological Weyl phase transition in MoxW1-xTe2
Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Yukiaki Ishida, Peng Yu, Songtian S. Zhang, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Xingchen Pan, Hong Lu, Hao Zheng, Su-Yang Xu, Baigeng Wang,Guang Bian, Da-Wei Fu, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Shuang Jia, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin, M. Zahid Hasan

arXiv:1612.09276 (2016) (resub 2017)

151). Kramers theorem-enforced Weyl fermions: Theory and Materials Predictions (Ag3BO3, TlTe2O6 and Ag2Se related families)

Guoqing Chang, Daniel S. Sanchez, Benjamin J. Wieder, Su-Yang Xu, Frank Schindler, Ilya Belopolski, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Di Wu, Titus Neupert, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

arXiv:1612.09276 (2016) (resub 2017)

2016

150). Weyl semimetals, Fermi arcs and chiral anomaly

Shuang Jia, Su-Yang Xu and M. Zahid Hasan

Nature Materials 15, 1140-1144 (2016) (Cover Story)

149). Atomic-scale visualization of quasiparticle interference on a type-II Weyl semimetal surface

Hao Zheng, Guang Bian, Guoqing Chang, Hong Lu, Su-Yang Xu, Guangqiang Wang, Tay-Rong Chang, Songtian Zhang, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S. Sanchez, Fengqi Song, Horng-Tay Jeng, Nan Yao, Arun Bansil, Shuang Jia, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 117, 266804 (2016)

148). Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state

Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez et.al.,

Nature Commun. 7, 13643 (2016)

147). Observation of the spin polarized surface state in a noncentrosymmetric superconductor BiPd

Madhab Neupane, Nasser Alidoust et.al.,

Nature Commun. 7, 13315 (2016)

146). A strongly robust type II topological Weyl fermion semimetal state in Ta3S2

Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, Tay-Rong Chang, Guang Bian, Hao Zheng, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Science Advances 2, e1600295 (2016)

145). Room-temperature magnetic topological Weyl fermion and nodal line semimetal states in half-metallic Heusler Co2TiX (X=Si, Ge, or Sn)
Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Hao Zheng, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Guang Bian, Nasser Alidoust, Hsin Lin, M. Zahid Hasan

Scientific Reports 6, 38839 (2016)

144). A new form of (unexpected) Dirac fermions in the strongly-correlated cerium monopnictides
Nasser Alidoust, A. Alexandradinata, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Satya K. Kushwaha, Minggang Zeng, Madhab Neupane, Guang Bian, Chang Liu, Daniel S. Sanchez, Pavel P. Shibayev, Hao Zheng, Liang Fu, Arun Bansil, Hsin Lin, Robert J. Cava, M. Zahid Hasan

arXiv:1604.08571 (2016)

143). Fermi arc electronic structure and Chern numbers in the type-II Weyl semimetal candidate MoxW1-xTe2
Ilya Belopolski, Su-Yang Xu et.al.,

Phys. Rev. B 94, 085127 (2016)

This experiment is based on our earlier theoretical work : Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2
T.-R. Chang, S.-Y. Xu, G. Chang, C.-C. Lee, S.-M. Huang, B. Wang, G. Bian, H. Zheng, D. S. Sanchez, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 7:10639 (2016)

142). Topological Dirac surface states and superconducting pairing correlations in PbTaSe2 (Topological Superconductor Candidate)
T.-R. Chang, P.-J. Chen, G. Bian, S.-M. Huang, H. Zheng, T. Neupert, R. Sankar, S.-Y. Xu, I. Belopolski, G. Chang, B. Wang, F. Chou, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 93, 245130 (2016)

141). Observation of metallic surface states in the strongly correlated Kitaev-Heisenberg candidate Na2IrO3
N. Alidoust, C. Liu, S.-Y. Xu, I. Belopolski, T. Qi, M. Zeng, D. S. Sanchez, H. Zheng, G. Bian, M. Neupane, Y.-T. Liu, S. D. Wilson, Hsin Lin, A. Bansil, G. Cao, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 93, 245132 (2016)

140). Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M. Neupane, I. Belopolski, M. M. Hosen, D. S. Sanchez, R. Sankar, M. Szlawska, S.-Y. Xu, K. Dimitri, N. Dhakal, P. Maldonado, P. M. Oppeneer, D. Kaczorowski, F. Chou, M. Zahid Hasan, and T. Durakiewicz

Phys. Rev. B 93, 201104(R) (2016)

139). Experimental observation of two massless Dirac-fermion gases in graphene-topological insulator heterostructure
G. Bian, T.-F. Chung, C. Chen, C. Liu, T.-R. Chang, T. Wu, I. Belopolski, H. Zheng, S.-Y. Xu, D. S. Sanchez, N. Alidoust, J. Pierce, B. Quilliams, P. P. Barletta, S. Lorcy, J. Avila, G. Chang, H. Lin, H.-T. Jeng, M.-C. Asensio, Y. P. Chen, and M. Z. Hasan

2D Materials 3, 021009 (2016)

138). Observation of Dirac-like semi-metallic phase in NdSb
M. Neupane, M. M. Hosen, I. Belopolski, N. Wakeham, K. Dimitri, N. Dhakal, J.-X. Zhu, M. Z. Hasan, E. D. Bauer, and F. Ronning

J. Phys.: Condens. Matter 28, 23LT02 (2016)

137). Tunability of the topological nodal-line semimetal phase in ZrSiX-type materials
M. Mofazzel Hosen, Klauss Dimitri, Ilya Belopolski, Pablo Maldonado, Raman Sankar, Nagendra Dhakal, Gyanendra Dhakal, Taiason Cole, Peter M. Oppeneer, Dariusz Kaczorowski, Fangcheng Chou, M. Zahid Hasan, Tomasz Durakiewicz, Madhab Neupane

Phys. Rev. B 95, 161101 (2017; arXiv:1612.07018 (2016)

136). Drumhead Surface States and Topological Nodal-Line Fermions in TlTaSe2
G. Bian, T.-R. Chang, H. Zheng, S. Velury, S.-Y. Xu, T. Neupert, C.-K. Chiu, S.-M. Huang, D. S. Sanchez, I. Belopolski, N. Alidoust, P.-J. Chen, G. Chang, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 93, 121113(R) (2016)

135). Engineering electronic structure of a 2D topological insulator Bi(111) bilayer on Sb nanofilms by quantum confinement effect
G. Bian, Z. F. Wang, X. Wang, C. Xu, S.-Y. Xu, T. Miller, M. Z. Hasan, F. Liu, and T.-C. Chiang

ACS Nano 10, 3859 (2016)

134). Electronic structure and relaxation dynamics in a superconducting topological material
M. Neupane, Y. Ishida, R. Sankar, J.-X. Zhu, D. S. Sanchez, I. Belopolski, S.-Y. Xu, N. Alidoust, M. M. Hosen, S. Shin, F. Chou, M. Z. Hasan, T. Durakiewicz

Scientific Reports 6:22557 (2016)

133). Topological Nodal-Line Fermions in Spin-Orbit Metal PbTaSe2
G. Bian, T.-R. Chang, R. Sankar, S.-Y. Xu, H. Zheng, T. Neupert, C.-K. Chiu, S.-M. Huang, G. Chang, I. Belopolski, D. S. Sanchez, M. Neupane, N. Alidoust, C. Liu, B. Wang, H.-T. Jeng, A. Bansil, F. Chou, H. Lin, and M. Z. Hasan

Nature Commun. 7:10556 (2016)

132). Superconducting properties in single crystals of the topological nodal semimetal PbTaSe2
C.-L. Zhang, Z. Yuan, G. Bian, S.-Y. Xu, X. Zhang, M. Z. Hasan, and S. Jia

Phys. Rev. B 93, 054520 (2016)

131). Signatures of the Adler-Bell-Jackiw Chiral Anomaly in a Weyl Semimetal
C. Zhang, S.-Y. Xu, I. Belopolski, Z. Yuan, Z. Lin, B. Tong, N. Alidoust, C.-C. Lee, S.-M. Huang, H. Lin, M. Neupane, D. S. Sanchez, H. Zheng, G. Bian, J. Wang, C. Zhang, T. Neupert, M. Z. Hasan, S. Jia

Nature Commun. 7:10735 (2016)

130). Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2
T.-R. Chang, S.-Y. Xu, G. Chang, C.-C. Lee, S.-M. Huang, B. Wang, G. Bian, H. Zheng, D. S. Sanchez, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 7:10639 (2016)

129). Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP
G. Chang, S.-Y. Xu, H. Zheng, C.-C. Lee, S.-M. Huang, I. Belopolski, D. S. Sanchez, G. Bian, N. Alidoust, T.-R. Chang, C.-H. Hsu, H.-T. Jeng, A. Bansil, H. Lin, M. Z. Hasan

Phys. Rev. Lett. 116, 066601 (2016)

128). Criteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals
I. Belopolski, S.-Y. Xu, D. S. Sanchez, G. Chang, C. Guo, M. Neupane, H. Zheng, C.-C. Lee, S.-M. Huang, G. Bian, N. Alidoust, T.-R. Chang, B. Wang, X. Zhang, A. Bansil, H.-T. Jeng, H. Lin, S. Jia, M. Z. Hasan

Phys. Rev. Lett. 116, 066802 (2016)

127). Spin polarization and texture of the Fermi arcs in the Weyl Fermion semimetal TaAs
S.-Y. Xu, I. Belopolski, D. S. Sanchez, M. Neupane, G. Chang, K. Yaji, Z. Yuan, C. Zhang, K. Kuroda, G. Bian, C. Guo, H. Lu, Y. Feng, T.-R. Chang, N. Alidoust, H. Zheng, C.-C. Lee, S.-M. Huang, C.-H. Hsu, Horng-Tay Jeng, A. Bansil, A. Alexandradinata, T. Neupert, T. Kondo, S. Shin, H. Lin, S. Jia, M Z. Hasan

Phys. Rev. Lett. 116, 096801 (2016)

126). An Effective Approach to Improving Cadmium Telluride (111)A Surface by Molecular-Beam-Epitaxy Growth of Tellurium Monolayer
J. Ren, L. Fu, G. Bian, J. Su, H. Zhang, S. Velury, R. Yukawa, L. Zhang, T. Wang, G. Zha, R. Guo, T. Miller, M. Z. Hasan, T.-C. Chiang

ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 726 (2016)


2015

125). Atomic Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy
H. Zheng, S.-Y. Xu, G. Bian, C. Guo, G. Chang, D. S. Sanchez, I. Belopolski, C.-C. Lee, S.-M. Huang, X. Zhang, R. Sankar, N. Alidoust, T.-R. Chang, F. Wu, T. Neupert, F. Chou, H.-T. Jeng, N. Yao, A. Bansil, S. Jia, H. Lin, M. Z. Hasan

ACS Nano 10, 1378 (2016, submitted Oct 2015).

124). New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions
S.-M. Huang, S.-Y. Xu, I. Belopolski, C.-C. Lee, G. Chang, B. Wang, N. Alidoust, M. Neupane, H. Zheng, D. Sanchez, A. Bansil, G. Bian, H. Lin, and M. Z. Hasan

Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) 113, 1180 (2015).

123). Fermi surface interconnectivity and topology in Weyl fermion semimetals TaAs, TaP, NbAs, and NbP
C.-C. Lee, S.-Y. Xu, S.-M. Huang, D. S. Sanchez, I. Belopolski, G. Chang, G. Bian, N. Alidoust, H. Zheng, M. Neupane, B. Wang, A. Bansil, M. Z. Hasan and H. Lin

Phys. Rev. B 92, 235104 (2015).

122). Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP
S.-Y. Xu, I. Belopolski, D. S. Sanchez, C. Guo, G. Chang, C. Zhang, G. Bian, Z. Yuan, H. Lu, Y. Feng, T.-R. Chang, P. P. Shibayev, M. L. Prokopovych, N. Alidoust, H. Zheng, C.-C. Lee, S.-M. Huang, R. Sankar, F. Chou, C.-H. Hsu, H.-T. Jeng, A. Bansil, T. Neupert, V. N. Strocov, H. Lin, S. Jia, M. Zahid Hasan

Science Advances 1, 1501092 (2015).

121). Discovery of a Weyl Fermion state with Fermi arcs in niobium arsenide.
S.-Y. Xu, N. Alidoust, I. Belopolski, Z. Yuan, G. Bian, T.-R. Chang, H. Zheng, V. N. Strocov, D. S. Sanchez, G. Chang, C. Zhang, D. Mou, Y. Wu, L. Huang, C.-C. Lee, S.-M. Huang, B. Wang, A. Bansil, H.-T. Jeng, T. Neupert, A. Kaminski, H. Lin, S. Jia and M. Zahid Hasan

Nature Physics 11, 748 (2015).

120). Discovery of a Weyl Fermion semimetal and topological Fermi arcs.
S.-Y. Xu, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, C.g Zhang, R. Sankar, S.-M. Huang, C.-C. Lee, G. Chang, B. Wang, G. Bian, H. Zheng, D. S. Sanchez, F. Chou, H. Lin, S. Jia and M. Zahid Hasan

Science 349, 613 (2015).

119). Observation of Fermi Arc Surface States in a Topological Metal.
S.-Y. Xu, C. Liu, S K. Kushwaha, R Sankar, J. W. Krizan, I. Belopolski, M. Neupane, G. Bian, N. Alidoust, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, C.-Y Huang, W.-F. Tsai, H. Lin, P. P. Shibayev, F.-C. Chou, R. J. Cava and M. Z. Hasan

Science 347, 294 (2015).

118). A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class.
S.-M. Huang, S.-Y. Xu, I. Belopolski, C.-C. Lee, G. Chang, B. Wang, N. Alidoust, G. Bian, M. Neupane, C. Zhang, S. Jia, A. Bansil, H. Lin and M. Zahid Hasan

Nature Commun. 6:7373 (2015) (submitted Nov. 2014).

117). Direct transition resonance in atomically uniform topological Sb(111) thin films
G. Bian, C. Xu, T.-R. Chang, X. Wang, S. Velury, J. Ren, H. Zheng, H.-T. Jeng, T. Miller, M. Zahid Hasan, and T.-C. Chiang

Phys. Rev. B 92, 241401(R) (2015).

116). Tunable spin helical Dirac quasiparticles on the surface of three-dimensional HgTe
C. Liu, G. Bian, T.-R. Chang, K. Wang, Su-Yang Xu, I. Belopolski, I. Miotkowski, H. Cao, K. Miyamoto, C. Xu, C. E. Matt, T. Schmitt, N. Alidoust, M. Neupane, H.-T. Jeng, H. Lin, A. Bansil, V. N. Strocov, M. Bissen, A. V. Fedorov, X. Xiao, T. Okuda, Y. P. Chen, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 92, 115436 (2015).

115). Large single crystal growth, transport property, and spectroscopic characterizations of three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2
R. Sankar, M. Neupane, S.-Y. Xu, C. J. Butler, I. Zeljkovic, I. Panneer Muthuselvam, F.-T. Huang, S.-T. Guo, Sunil K. Karna, M.-W. Chu, W. L. Lee, M.-T. Lin, R. Jayavel, V. Madhavan, M. Z. Hasan and F. C. Chou

Scientific Reports 5: 12966 (2015).

114). Topological Insulators, Helical Superconductors and Weyl Fermion Semimetals
M. Z. Hasan, S.-Y. Xu and G. Bian

Phys. Scr. T164, 014001 (2015), Proceedings of Nobel Symposium on New Forms of Matter.

113). Fermi surface topology and hot spot distribution in the Kondo lattice system CeB6.
M. Neupane, N. Alidoust, G. Bian, S.-Y. Xu, Ilya Belopolski, D.-J. Kim, P. P. Shibayev, D. S. Sanchez, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, P. S. Riseborough, H. Lin, T. Durakiewicz, A. Bansil, Z. Fisk, M. Zahid Hasan

Phys. Rev. B 92, 104420 (2015).

112). Gigantic surface life-time of an intrinsic topological insulator revealed via time-resolved (pump-probe) ARPES.
M. Neupane, S.-Y. Xu, Y. Ishida, S. Jia, Benjamin M. Fregoso, C. Liu, I. Belopolski, G. Bian, N. Alidoust, T. Durakiewicz, V. Galitski, S. Shin, R. J. Cava, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 115, 116801 (2015).

111). Lifshitz transition and Van Hove singularity in a three-dimensional topological Dirac semimetal.
S.-Y. Xu, C. Liu, I. Belopolski, S. K. Kushwaha, R. Sankar, J. W. Krizan, T.-R. Chang, C. M. Polley, J. Adell, T. Balasubramanian, K. Miyamoto, N. Alidoust, Guang Bian, M. Neupane, H.-T. Jeng, C.-Y. Huang, W.-F. Tsai, T. Okuda, A. Bansil, F. C. Chou, R. J. Cava, H. Lin, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 92, 075115 (2015).

110). Topological phase diagram and saddle point singularity in a tunable topological crystalline insulator.
M. Neupane, S.-Y. Xu, R. Sankar, Q. Gibson, Y. J. Wang, I. Belopolski, N. Alidoust, G. Bian, P. P. Shibayev, D. S. Sanchez, Y. Ohtsubo, A. Taleb-Ibrahimi, S. Basak, W.-F. Tsai, H. Lin, T. Durakiewicz, R. J. Cava, A. Bansil, F. C. Chou, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 92, 075131 (2015).

109). Surface versus bulk Dirac state tuning in a three-dimensional topological Dirac semimetal.
M. Neupane, S.-Y. Xu, N. Alidoust, R. Sankar, I. Belopolski, D. S. Sanchez, G. Bian, C. Liu, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, B. Wang, G. Chang, H. Lin, A. Bansil, F. Chou, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 91, 241114(R) (2015).

108). Spectroscopic studies of CdTe(111) bulk and surface electronic structure.
J. Ren, L. Fu, G. Bian, M. Wong, T. Wang, G. Zha, W. Jie, T. Miller, M. Z. Hasan, and T.-C. Chiang

Phys. Rev. B 91, 235303 (2015).

107). Two distinct topological phases in the mixed-valence compound YbB6 and its differences from SmB6.
T.-R. Chang, T. Das, P.-J. Chen, M. Neupane, S.-Y. Xu, M. Z. Hasan, H. Lin, H.-T. Jeng, and A. Bansil

Phys. Rev. B 91, 155151 (2015).

106). Surface states in lightly hole-doped sodium cobaltate Na1-yCoO2.
M.-Y. Yao, L. Miao, N. L. Wang, J. H. Dil, M. Z. Hasan, D. D. Guan, C. L. Gao, C. Liu, D. Qian, and J.-f. Jia

Phys. Rev. B 91, 161411(R) (2015).

105). Topological Insulators, Topological Dirac semimetals, Topological Crystalline Insulators, and Topological Kondo Insulators.
M. Z. Hasan, S.-Y. Xu, and M. Neupane;

Book Chapter in
Topological Insulators, Fundamentals and Perspectives (John Wiley & Sons) (2015)


104). Unconventional transformation of spin Dirac phase across a topological quantum phase transition.
S.-Y. Xu, M. Neupane, I. Belopolski, C. Liu, N. Alidoust, G. Bian, S. Jia, G. Landolt, B. Slomski, J. Hugo Dil, P. P. Shibayev, S. Basak, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, R. J. Cava, H. Lin, A. Bansil and M. Zahid Hasan

Nature Commun. 6:6870 doi: 10.1038/ncomms7870 (2015).

103). Experimental signatures of phase interference and subfemtosecond time dynamics on the incident energy axis of resonant inelastic x-ray scattering.
L. A. Wray, S.-W. Huang, Y. Xia, M. Zahid Hasan, C. Mathy, H. Eisaki, Z. Hussain, and Y.-D. Chuang

Phys. Rev. B 91, 035131 (2015).

102). Dirac mass generation from crystal symmetry breaking on the surfaces of topological crystalline insulators.
I. Zeljkovic, Y. Okada, M. Serbyn, R. Sankar, D. Walkup, W. Zhou, J. Liu, G. Chang, Y. Wang, M. Z. Hasan, F. Chou, H. Lin, A. Bansil, L. Fu and Vidya Madhavan

Nature Mater. 14,318 (2015).

101). Non-Kondo-like Electronic Structure in the Correlated Rare-Earth Hexaboride YbB6.
M. Neupane, S.-Y. Xu, N. Alidoust, G. Bian, D. J. Kim, C. Liu, I. Belopolski, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, T. Durakiewicz, H. Lin, A. Bansil, Z. Fisk, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. Lett. 114, 016403 (2015).


2014

100). Observation of topological surface state quantum Hall effect in an intrinsic three dimensional topological insulator.
Y. Xu, I. Miotkowski, C. Liu, J. Tian, H. Nam, N. Alidoust, J. Hu, C.-K. Shih, M. Z. Hasan and Yong P. Chen

Nature Phys. 10, 956 (2014).

99). Momentum-space imaging of Cooper pairing in a half-Dirac-gas topological superconductor.
S.-Y. Xu, N. Alidoust, I. Belopolski, A. Richardella, C. Liu, M. Neupane, G. Bian, S. Huang, R. Sankar, C. Fang, B. Dellabetta, W. Dai, Q. Li, M. J. Gilbert, F. Chou, N. Samarth and M. Zahid Hasan

Nature Phys. 10, 943 (2014).

98). Mapping the unconventional orbital texture in topological crystalline insulators.
I. Zeljkovic, Y. Okada, C. Huang, R. Sankar, D. Walkup, W. Zhou, M. Serbyn, F. Chou, W. Tsai, H. Lin, A. Bansil, L. Fu, M. Zahid Hasan and V. Madhavan

Nature Phys. 10, 572 (2014).

97). Controlling and distinguishing electronic transport of topological and trivial surface states in a topological insulator.
H. Cao, C. Liu, J. Tian, Y. Xu, I. Miotkowski, M. Z. Hasan, Y. P. Chen

arXiv:1409.3217 (2014).

96). Electronic structure of the quantum spin Hall parent compound CdTe and related topological issues.
J. Ren, G. Bian, L. Fu, C. Liu, T. Wang, G. Zha, W. Jie, M. Neupane, T. Miller, M. Z. Hasan, and T.-C. Chiang

Phys. Rev. B 90, 205211 (2014).

95. Observation of monolayer valence band spin-orbit effect and induced quantum well states in MoX2.
N. Alidoust, G. Bian, S.-Y. Xu, R. Sankar, M. Neupane, C. Liu, I. Belopolski, D.-X. Qu, J. D. Denlinger, F.-C. Chou and M. Zahid Hasan

Nature Commun. 5, 4673 (2014).

94. Fermi-level electronic structure of a topological insulator cuprate-superconductor based heterostructure in the superconducting proximity effect regime.
S.-Y. Xu, C. Liu, A. Richardella, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, G. Bian, N. Samarth, and M. Z. Hasan

Phys. Rev. B 90, 085128 (2014).

93. Spin-correlated electronic state on the surface of a spin-orbit Mott system.
C. Liu, S.-Y. Xu, N. Alidoust, T.-R. Chang, H. Lin, C. Dhital, S. Khadka, M. Neupane, I. Belopolski, G. Landolt, H.-T. Jeng, R. S. Markiewicz, J. Hugo Dil, A. Bansil, S. D. Wilson, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. B 90, 045127 (2014).

92. Observation of quantum-tunnelling-modulated spin texture in ultrathin topological insulator Bi2Se3 films.
M. Neupane, A. Richardella, J. Sanchez-Barriga, S. Xu, N. Alidoust, I. Belopolski, C. Liu, G. Bian, D. Zhang, D. Marchenko, A. Varykhalov, O. Rader, M. Leandersson, T. Balasubramanian, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, S. Basak, H. Lin, A. Bansil, N. Samarth and M. Zahid Hasan

Nature Commun. 5, 3841 (2014).

91. Observation of a three-dimensional topological Dirac semimetal phase in high-mobility Cd3As2.
M. Neupane, S.-Y. Xu, R. Sankar, N. Alidoust, G. Bian, C. Liu, I. Belopolski, T.-R. Chang, H.-T. Jeng, H. Lin, A. Bansil, F. Chou and M. Zahid Hasan

Nature Commun. 5, 3786 (2014).

90. Photoemission of Bi2Se3 with Circularly Polarized Light: Probe of Spin Polarization or Means for Spin Manipulation
J. Sanchez-Barriga, A. Varykhalov, J. Braun, S.-Y. Xu, N. Alidoust, O. Kornilov, J. Minar, K. Hummer, G. Springholz, G. Bauer, R. Schumann, L. V. Yashina, H. Ebert, M. Z. Hasan, and O. Rader

Phys. Rev. X 4, 011046 (2014).

89. Optical evidence of surface state suppression in Bi-based topological insulators.
A. A. Reijnders, Y. Tian, L. J. Sandilands, G. Pohl, I. D. Kivlichan, S. Y. Frank Zhao, S. Jia, M. E. Charles, R. J. Cava, N. Alidoust, S. Xu, M. Neupane, M. Zahid Hasan, X. Wang, S. W. Cheong, and K. S. Burch

Phys. Rev. B 89, 075138 (2014).

88. Tuning a Schottky barrier in a photoexcited topological insulator with transient Dirac cone electron-hole asymmetry.
M. Hajlaoui, E. Papalazarou, J. Mauchain, L. Perfetti, A. Taleb-Ibrahimi, F. Navarin, M. Monteverde, P. Auban-Senzier, C. R. Pasquier, N. Moisan, D. Boschetto, M. Neupane, M. Z. Hasan, T. Durakiewicz, Z. Jiang, Y. Xu, I. Miotkowski, Y. P. Chen, S. Jia, H. W. Ji, R. J. Cava and M. Marsi

Nature Commun. 5, 3003 (2014).


2013

87. Experimental Discoveries: Topological Surface States - A New Type of 2D Electrons Systems.
M. Z. Hasan, S.-Y. Xu, D. Hsieh, L. Wray, and Y. Xia;

Book Chapter in
Topological Insulators (Elsevier/Oxford) (2013).


86. Surface electronic structure of the topological Kondo-insulator candidate correlated electron system SmB6.
M. Neupane, N. Alidoust, S.-Y. Xu, et al.;

Nature Commun. 4, 2991 (2013).

85. Oscillatory surface dichroism of the insulating topological insulator Bi2Te2Se.
M. Neupane, S. Basak, N. Alidoust, et al.;

Phys. Rev. B 88, 165129 (2013).

84. Theory of quasiparticle interference in mirror-symmetric two-dimensional systems and its application to surface states of topological crystalline insulators.
C. Fang, M. J. Gilbert, S.-Y. Xu, et al.;

Phys. Rev. B 88, 125141 (2013).

83. Observation of Dirac Node Formation and Mass Acquisition in a Topological Crystalline Insulator.
Y. Okada, M. Serbyn, H. Lin, et al.;

Science 341, 1496 (2013).

82. Nontrivial spin texture of the coaxial Dirac cones on the surface of topological crystalline insulator SnTe.
Y. J. Wang, W-F. Tsai, H. Lin, et al.;

Phys. Rev. B 87, 235317 (2013).

81. Adiabatic transformation as a search tool for new topological insulators: Distorted ternary Li2AgSb-class semiconductors and related compounds.
H. Lin, T. Das, Y. J. Wang, et al.;

Phys. Rev. B 87, 121202(R) (2013).

80. Structural and electronic properties of highly doped topological insulator Bi2Se3 crystals.
H. Cao, S.-Y. Xu, I. Miotkowski, et al.

Phys. Status Solidi RRL, 7: 133 35 (2013).


2012

79. Interplay between ferromagnetism, surface states, and quantum corrections in a magnetically doped topological insulator.
D. Zhang, A. Richardella, D. W. Rench, et al.;

Phys, Rev. B 86, 205127 (2012).

78. Observation of a topological crystalline insulator phase and topological phase transition in Pb1-xSnxTe.
S.-Y. Xu, C. Liu, N. Alidoust, et al.;

Nature Commun. 3, 1192 (2012).

77. Topological-Metal to Band-Insulator Transition in (Bi1-xInx)2Se3 Thin Films.
M. Brahlek, N. Bansal, N. Koirala, et al.;

Phys. Rev. Lett. 109, 186403 (2012).

76. Deviating band symmetries and many-body interactions in a model hole-doped iron pnictide superconductor.
L.A. Wray, R. Thomale, C. Platt, et al.;

Phys. Rev. B 86, 144515 (2012).

75. Topological insulator Bi2Te3 films synthesized by metal organic chemical vapor deposition.
H. Cao, R. Venkatasubramanian, C. Liu, et al.;

Appl. Phys. Lett. 101, 162104 (2012).

74. Topological electronic structure and Weyl semimetal in the TlBiSe2 class of semiconductors.
B. Singh, A. Sharma, H. Lin, et al.;

Phys. Rev. B 86, 115208 (2012).

73. Hedgehog spin texture and Berry's phase tuning in a magnetic topological insulator.
S.-Y. Xu, M. Neupane, C. Liu, et al.;

Nature Phys. 8, 616 (2012).

72. Topological surface states and Dirac point tuning in ternary topological insulators.
M. Neupane, S.-Y. Xu, L. A. Wray, et al.;

Phys. Rev. B 85, 235406 (2012).

71. Bi2Te1.6S1.4: A topological insulator in the tetradymite family.
H. Ji, J. M. Allred, M. K. Fuccillo, et al.;

Phys. Rev. B 85, 201103(R) (2012).

70. Bulk intergrowth of a topological insulator with a room-temperature ferromagnet.
H. Ji, J.M. Allred, N. Ni, et al.

Phys. Rev. B 85, 165313 (2012).

69. Fermi-surface topology and low-lying electronic structure of the iron-based superconductor Ca10(Pt3As8)(Fe2As2)5.
M. Neupane, C. Liu, S.-Y. Xu, et al.;

Phys. Rev. B 85, 094510 (2012).

68. Coexisting pseudogap, charge-transfer-gap, and Mott-gap energy scales in the resonant inelastic x-ray scattering spectra of electron-doped cuprate superconductors.
S. Basak, T. Das, H. Lin, et al.;

Phys. Rev. B 85, 075104 (2012).


2011

67. Three-Dimensional Topological Insulators
M. Z. Hasan and J. E. Moore;

Annual Review of Cond. Mat. Phys 2, 55 (2011).

66. Spin texture on the warped Dirac-cone surface states in topological insulators.
S. Basak, H. Lin, L.A. Wray, et al.;

Phys. Rev. B 84, 121401(R) (2011).

65. An isolated Dirac cone on the surface of ternary tetradymite-like topological insulators.
H. Lin, T. Das, L.A. Wray, et al.;

New Journal of Physics 13, 095005 (2011).

64. Topological insulators in the quaternary chalcogenide compounds and ternary famatinite compounds.
Y.J. Wang, H. Lin, T. Das, et al.;

New Journal of Physics 13, 085017 (2011).

63. Spin-orbital ground states of superconducting doped topological insulators: A Majorana platform.
L. A. Wray, S.-Y Xu, Y. Xia, et al.;

Phys. Rev. B 83, 224516 (2011).

62. Topological phase transition and texture inversion in a tunable topological insulator.
S.-Y. Xu, Y. Xia, L.A. Wray, et al.;

Science 332, 560 (2011).

61. A topological insulator surface under strong Coulomb, magnetic and disorder perturbations.
L. A. Wray, S.-Y. Xu, Y. Xia, et al.;

Nature Phys. 7, 32 (2011).


2010

60. Direct observation of spin-polarized surface states in the parent compound of a topological insulator using spin-and angle-resolved photoemission spectroscopy in a Mott-polarimetry mode.
D. Hsieh, L. Wray, D. Qian, et al.;

New Journal of Physics 12, 125001 (2010).

59. Colloquium: Topological insulators.
M. Z. Hasan and C. L. Kane.

Review of Modern Physics (RMP) 82, 3045 (2010).

58. Observation of topological order in a superconducting doped topological insulator.
L. A. Wray, S.-Y. Xu, Y. Xia, et al.;

Nature Phys. 6, 855 (2010).

57. Topological electronic structure in half-Heusler topological insulators.
W. A.-Sawai, H. Lin, R.S. Markiewicz, et al.;

Phys. Rev. B 82, 125208 (2010).

56. Berry's phase and quantization in topological insulators.
M. Zahid Hasan;

Physics 3, 62 (2010).

55. Single-Dirac-Cone Topological Surface States in the TlBiSe2 Class of Topological Semiconductors.
H. Lin, R. S. Markiewicz, L. A. Wray, et al.;

Phys. Rev. Lett. 105, 036404 (2010).

54. Low Energy Electronic Structures in Electron-Doped and Hole-Doped Superconducting (Ba/K)(Fe/Co)2As2.
D. Qian, Y. Xia, L. Wray, et al.;

J. Supercond. Nov. Magn. 23, 617 (2010).

53. Half-Heusler ternary compounds as new multifunctional experimental platforms for topological quantum phenomena.
H. Lin, L. A. Wray, Y. Xia, et al.;

Nature Mater. 9, 546 49 (2010).

52. Development of ferromagnetism in the doped topological insulator Bi2- xMnxTe3.
Y.S. Hor, P. Roushan, H. Beidenkopf, et al.;

Phys. Rev. B 81, 195203 (2010).

51. Dirac cone in iron-based superconductors.
M. Z. Hasan and B. A. Bernevig;

Physics 3, 27 (2010).


2009

50. Warping the cone on a Topological Insulator.
M. Z. Hasan, H. Lin, and A. Bansil;

Physics 2, 108 (2009).

49. Topological surface states protected from backscattering by chiral spin texture.
P. Roushan, J. Seo, C. V. Parker, et al.;

Nature 460, 1106 (2009).

48. Observation of Time-Reversal-Protected Single-Dirac-Cone Topological-Insulator States in Bi2Te3 and Sb2Te3.
D. Hsieh, Y. Xia, D. Qian, et al.;

Phys. Rev. Lett. 103, 146401 (2009).

47. A tunable topological insulator in the spin helical Dirac transport regime.
D. Hsieh, Y. Xia, D. Qian, et al.;

Nature 460, 1101 (2009).

46. Fermi surface topology and low-lying quasiparticle dynamics of parent Fe1+xTe/Se superconductor.
Y. Xia, D. Qian, L. Wray, et al.;

Phys. Rev. Lett. 103, 037002 (2009).

45. p-type Bi2Se3 for topological insulator and low-temperature thermoelectric applications.
Y. S. Hor, A. Richardella, P. Roushan, et al.;

Phys. Rev. B 79, 195208 (2009).

44. Observation of a large-gap topological-insulator class with a single Dirac cone on the surface.
Y. Xia, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Nature Phys. 5, 398 - 402 (2009).

43. Observation of Unconventional Quantum Spin Textures in Topological Insulators.
D. Hsieh, Y. Xia, L. Wray, et al.;

Science 323, 5916 (2009).


2008

42. Intermediate dimensional character of charge transfer excitation modes in a two-leg cuprate ladder.
L. Wray, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 69, 3146 (2008).

41. Magnetic excitations in triangular lattice NaCrO2.
D. Hsieh, D. Qian, R.F. Berger, et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 69, 3174 (2008).

40. The observation of gapped quasiparticles near the metal-insulator transition in NaxCoO2.
Y. Xia, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (12), 2986 (2008).

39. Momentum dependence of superconducting gap, strong-coupling dispersion kink, and tightly bound Cooper pairs in the high-Tc (Sr,Ba)1-x(K,Na)xFe2As2 superconductors.
L. Wray, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Phys. Rev. B 78, 184508 (2008).

38. X-ray imaging of dispersive charge modes in a doped Mott insulator near the antiferromagnet/superconductor transition.
Y.W. Li, D. Qian, L. Wray, et al.;

Phys. Rev. B 78, 073104 (2008).

37. A topological Dirac insulator in a quantum spin Hall phase.
D. Hsieh, D. Qian, L. Wray, et al.;

Nature 452, 970-974 (2008).

36. Dispersive collective charge modes in a spin 1/2 cuprate ladder.
L. Wray, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Physica B 403, 1456 458 (2008).

35. Observation of gapped quasiparticles in sodium charge-ordered Na1/2CoO2.
Y. Xia, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Physica B 403, 1007 009 (2008).

34. Evolution of low-lying states in a doped CDW superconductor CuxTiSe2.
D. Qian, D. Hsieh, L. Wray, et al.;

Physica B 403, 1002 004 (2008).

33. Unconventional spin order in the triangular lattice system NaCrO2: A neutron scattering study.
D. Hsieh, D. Qian, R.F. Berger, et al.;

Physica B 403, 1341 343 (2008).

32. Acoustic plasmons and doping evolution of Mott physics in resonant inelastic x-ray scattering from cuprate superconductors.
R.S. Markiewicz, M.Z. Hasan, A. Bansil, et al.;

Phys. Rev. B 77, 094518 (2008).


2007

31. Design of an elliptically bent refocus mirror for the MERLIN beamline at the advanced light source.
N. Kelez, Y.-D. Chuang, A. Smith-Baumann, et al.;

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 582, 135 (2007).

30. Anomalous Metallic State of Cu0.07TiSe2: An Optical Spectroscopy Study.
G. Li, W.Z. Hu, J. Dong, et al.;

Phys. Rev. Lett. 99, 167002 (2007).

29. Dispersive collective charge modes in an incommensurately modulated cuprate Mott insulator.
L. Wray, D. Qian, D. Hsieh, et al.;

Phys. Rev. B 76, 100507(R) (2007).

28. Collective charge modes in quasi-1D Mott insulator SrCuO2.
L. Wray, D. Qian, Y.W. Li, et al.;

Physica C 460, 460 61 (2007).

27. Low-energy excitations and Fermi surface topology of parent cobaltate superconductor.
M.Z. Hasan, D. Qian, M. Foo, et al.;

Physica C 460, 186 189 (2007).

26. Emergence of Fermi Pockets in a New Excitonic Charge-Density-Wave Melted Superconductor.
D. Qian, D. Hsieh, L. Wray, et al.;

Phys. Rev. Lett. 98, 117007 (2007).

25. Semimetal-to-Semimetal Charge Density Wave Transition in 1T-TiSe2.
G. Li, W. Z. Hu, D. Qian, et al.;

Phys. Rev. Lett. 99, 027404 (2007).

24. MERLIN - A meV Resolution Beamline at the ALS.
R. Reininger, J. Bozek, Y.-D. Chuang, et al.;

AIP Conference Proceedings 879, 509 (2007).


2006

23. Low-lying quasiparticle modes and hidden collective charge instabilities in parent cobaltates superconductors NaxCoO2.
D. Qian, D. Hsieh, L. Wray, et al.;

Phys. Rev. Lett. 96, 216405 (2006).

22. Complete d-Band dispersion relation and small Fermion scale in NaxCoO2.
D. Qian, L. Wray, D. Hsieh, et al.;

Phys. Rev. Lett. 97, 186405 (2006).

21. Quasiparticle's quantum coherence and dynamics in the vicinity of metal-insulator phase transition in NaxCoO2.
D. Qian, L. Wray, D. Hsieh, et al.;

Phys. Rev. Lett. 96, 046407 (2006).

20. Quasiparticle Dynamics in the Vicinity of Metal-Insulator Phase Transition in NaxCoO2.
D. Qian, L. Wray, D. Hsieh, et al.;

Phys. Rev. Lett. 96, 046407 (2006).

19. Low-lying electronic structure of triangular cobaltite.
A. P. Kuprin, M. Z. Hasan, Y. D. Chuang, et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 67 (1), 235 (2006).

18. Are cobaltates conventional An ARPES viewpoint.
M. Z. Hasan, D. Qian, M. L. Foo, and R. J. Cava;

Annals of Physics 321 (7), 1568 (2006).

17. Images of biological soft tissue using synchrotron X-ray and laser CT systems.
D.V. Rao, T. Yuasa, T. Akatsuka, et al.;

Radiation Measurements 41, 177 (2006).


2005

16. Momentum-structure of remnant Mott-gap in prototype hole doped cuprates.
Y. Li, M. Z. Hasan, H. Eisaki, S. Uchida et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 66 (12), 2207 (2005).

15. Dispersion relation of charge gap excitations in quasi-1D Mott insulators studied by resonant X-ray scattering.
D. Qian, Y. Li, M. Z. Hasan et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 66 (12), 2212 (2005).

14. High-resolution soft X-ray emission spectrograph at advanced light source.
Y.D. Chuang, J. Pepper, W. McKinney, et al.;

Journal of Physics and Chemistry of Solids 66, 2173 (2005).

13. Tomographic imaging based on scattered radiation from polyethylene using 10, 15, 20, 25 and 30keV synchrotron X-rays with simple approximations.
D.V. Rao, T. Yuasa, T. Akatsuka, et al.;

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 239, 209 (2005).


2004

12. Random-coil behavior and the dimensions of chemically unfolded proteins.
J.E. Kohn, I.S. Millett, J. Jacob, et al.;

Proc. Nat. Acad. Sci. 101, 12491 (2004).

11. Fermi surface topology and quasiparticle dynamics of host NaxCoO2 investigated by ARPES.
M. Z. Hasan, Y.-D. Chuang, D. Qian, et al.;

Phys. Rev. Lett. 92, 246402 (2004).


2003

10. Correlated Charge Excitations in Quasi-Low-Dimensional Mott Insulators.
M. Z. Hasan, Y.-D. Chuang, Y. Li, et al.;

International Journal of Modern Physics B 17, 3519 (2003).

9. Particle-Hole Pair Excitations in a Quasi-Zero-Dimensional Mott Insulator.
M. Z. Hasan, Y.-D. Chuang, Y. Li, et al.;

International Journal of Modern Physics B 17, 3513 (2003).

8. Direct Spectroscopic Evidence of Holons in a Quantum Antiferromagnetic Spin-1/2 Chain.
M. Z. Hasan, Y.-D. Chuang, Y. Li, et al.;

International Journal of Modern Physics B 17, 3479 (2003).


2002

7. Momentum-resolved Charge Modes (Holons) in a Prototype 1-D Mott Insulator Studied by Inelastic Resonant X-ray Scattering.
M. Z. Hasan, P. A. Montano, E. D. Isaacs, et al.;

Phys. Rev. Lett. 88, 177403 (2002).


2001

6. Charge excitations in a quantum antiferromagnet.
M. Z. Hasan, E. D. Isaacs, Z. X. Shen, L. L. Miller et al.;

Physica C: Superconductivity 364, 618 (2001).

5. Inelastic X-ray scattering as a novel tool to study electronic excitations in complex insulators.
M. Z. Hasan, E. D. Isaacs, Z. X. Shen, L. L. Miller et al.;

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 114, 705 (2001).

4. X-ray standing-wave investigations of valence electronic structure.
J.C. Woicik, E.J. Nelson, D. Heskett, et al.;

Phys. Rev. B 64, 125115 (2001).

3. Momentum-resolved resonant inelastic X-ray scattering as a novel tool to study electronic structure of complex insulators.
M.Z. Hasan, E.D. Isaacs, Z.X. Shen et al.;

Physica C 364, 265 (2001).


2000

2. Particle-hole excitations in Mott insulating antiferromagnet Ca2CuO2Cl2.
M. Z. Hasan, E. D. Isaacs, Z. X. Shen et al.

Physica C: Superconductivity 341, 781 (2000).

1. Electronic Structure of Mott Insulators Studied by Inelastic (Resonant) X-ray Scattering.
M. Z. Hasan, E. D. Isaacs, Z. X. Shen et al.;

Science 288, 1811 (2000).