Group Members

Research Publications Lab Facilities
Computation Platform
Collaborators
Internal Links
News
Anomalous transport and chiral charge order in kagome superconductor CsV3Sb5
Zhiwei Wang, Yu-Xiao Jiang, Yongkai Li, Jia-Xin Yin, Guan-Yong Wang, Hai-Li Huang, Jinjin Liu, Peng Zhu, Nana Shumiya, Md Shafayat Hossain, Hongxiong Liu, Youguo Shi, Junxi Duan, Xiang Li, Guoqing Chang, Pengcheng Dai, Hao Zheng, Jinfeng Jia, M. Zahid Hasan, Yugui Yao

arXiv:2105.04542 (2021)

Weyl, Dirac and high-fold chiral fermions in topological quantum matter

M. Zahid Hasan, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Guang Bian, Su-Yang Xu, Jia-Xin Yin

Nature Reviews Materials (2021)

Discovery of unconventional chiral charge order in the normal state of kagome superconductor KV3Sb5

Yu-Xiao Jiang, Jia-Xin Yin, M. Michael Denner, Nana Shumiya, Brenden R. Ortiz, Gang Xu, Zurab Guguchia, Junyi He, Md Shafayat Hossain, Xiaoxiong Liu, Jacob Ruff, Linus Kautzsch, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Qi Zhang, Tyler A. Cochran, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Ziqiang Wang, Ronny Thomale, Titus Neupert, Stephen D. Wilson, M. Zahid Hasan

arXiv:2012.15709

 
Nanoscience/Atomic-Printing/Topotronics
 
 

STM/STS as a tool for discovery at the nanoscale:
Research on nanoscience for topological electronics is funded by Gordon and Betty Moore Foundation.

 
 

Recent results based on LowT-STM/STS (atomic resolution nanoscience) at Hasan Lab :

STM Review article:
Probing topological matter with scanning tunnelling microscopy
Nature Reviews Physics 3, 249-263 (2021)STM/STS: Discovery of a quantum limit Chern magnet (NATURE 2020)

Flatband quantum magnetism in a Kagome magnet (Nature Physics 2019)

"Negative flat band magnetism in a spin–orbit-coupled correlated kagome magnet"
Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Qi Wang, Stepan S. Tsirkin, Zurab Guguchia, Biao Lian, Huibin Zhou, Kun Jiang, Ilya Belopolski, Nana Shumiya, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Tyler A. Cochran, Hsin Lin, Ziqiang Wang, Titus Neupert, Shuang Jia, Hechang Lei & M. Zahid Hasan
Nature Physics 15, 443–448 (2019)

News & Views: "An upside-down magnet" (Nature Physics 2019)

"Vector field controlled vortex lattice symmetry in a correlated superconductor using scanning tunneling microscopy"
Physical Review B 99 (16), 161103 (2019).

Quantum Phase Transition of Correlated Iron-Based Superconductivity
Physical Review Letters (2019)


Exotic Superconductivity and P.W.Anderson theorem? (Princeton 2019)

Field-free platform for Majorana-like zero modes in superconductors with a topological surface state
S. S. Zhang, J.-X. Yin et.al., (Hasan group)
Phys. Rev. B 101, 100507 (2020)


[STM/STS] "Many-body Resonance in a Correlated Topological Kagome Antiferromagnet"

Songtian S. Zhang, Jia-Xin Yin, Muhammad Ikhlas, Hung-Ju Tien, Rui Wang, Nana Shumiya, Guoqing Chang, Stepan S. Tsirkin, Youguo Shi, Changjiang Yi, Zurab Guguchia, Hang Li, Wenhong Wang, Tay-Rong Chang, Ziqiang Wang, Yi-Feng Yang, Titus Neupert, Satoru Nakatsuji, M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 125, 046401 (2020)

[STM/STS] "Fermion-boson many-body interplay in a frustrated kagome paramagnet"

J.-X. Yin, Nana Shumiya, Sougata Mardanya, Qi Wang, S. S. Zhang, Hung-Ju Tien, Daniel Multer, Yuxiao Jiang, Guangming Cheng, Nan Yao, Shangfei Wu, Desheng Wu, Liangzi Deng, Zhipeng Ye, Rui He, Guoqing Chang, Zhonghao Liu, Kun Jiang, Ziqiang Wang, Titus Neupert, Amit Agarwal, Tay-Rong Chang, Ching-Wu Chu, Hechang Lei, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 11, 4003 (2020)

[STM/STS] "Spin-orbit quantum impurity in a topological magnet"

Jia-Xin Yin, Nana Shumiya, Yuxiao Jiang, Huibin Zhou, Gennevieve Macam, Hano Omar Mohammad Sura, Songtian S. Zhang, Zijia Cheng, Zurab Guguchia, Yangmu Li, Qi Wang, Maksim Litskevich, Ilya Belopolski, Xian Yang, Tyler A. Cochran, Guoqing Chang, Qi Zhang, Zhi-Quan Huang, Feng-Chuan Chuang, Hsin Lin, Hechang Lei, Brian M. Andersen, Ziqiang Wang, Shuang Jia, M. Zahid Hasan

Nature Commun. 11, 4415 (2020)

Quantum Vortex Matter (Many-body vortex physics) Physical Review B (2019)

Frustrated Kagome lattice (Quantum many-body physics) (NATURE 2018)
[STM/STS] "Giant and anisotropic many-body spin–orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet"

Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, Hang Li, Kun Jiang, Guoqing Chang, Bingjing Zhang, Biao Lian, Cheng Xiang, Ilya Belopolski, Hao Zheng, Tyler A. Cochran, Su-Yang Xu, Guang Bian, Kai Liu, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Zhong-Yi Lu, Ziqiang Wang, Shuang Jia, Wenhong Wang & M. Zahid Hasan

NATURE 562, 91–95 (2018)


PhysicsWorld (2018): "Physicists find new 'control knob' for the quantum topological world" (covering results in Nature 2018)

Tunable Berry Curvature Through Magnetic Phase Competition in a Topological/Correlated Kagome Magnet (Nature 2018 --> Preprint 2019)

[STM/STS review] Quasiparticle interference on type-I and type-II Weyl semimetal surfaces: a review (Zhang and Hasan, Advances in Physics X 3, 1466661 (2018))

Mirror Protected Dirac Fermions on a Weyl Semimetal Surface
Hao Zheng, Guoqing Chang, Shin-Ming Huang, Cheng Guo, Xiao Zhang, Songtian Zhang, Jiaxin Yin, Su-Yang Xu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S. Sanchez, Guang Bian, Tay-Rong Chang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Shuang Jia, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 119, 196403 (2017)


Atomic-Scale Visualization of Quasiparticle Interference on a Weyl Semimetal Surface
Hao Zheng, Guang Bian, Guoqing Chang, Hong Lu, Su-Yang Xu, Guangqiang Wang, Tay-Rong Chang, Songtian Zhang, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Daniel S. Sanchez, Fengqi Song, Horng-Tay Jeng, Nan Yao, Arun Bansil, Shuang Jia, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 117, 266804 (2016)


Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals
Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Hao Zheng, Chi-Cheng Lee, Shin-Ming Huang, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Guang Bian, Nasser Alidoust, Tay-Rong Chang, Chuang-Han Hsu, Horng-Tay Jeng, Arun Bansil, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan

Phys. Rev. Lett. 116, 066601 (2016)


Atomic Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy
( ACS Nano DOI: 10.1021/acsnano.5b06807 (2016))


 
  CeB6

 
 
Atomic Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy

H. Zheng, S.-Y. Xu, G. Bian, C. Guo, G. Chang, D. S. Sanchez, I. Belopolski, C.-C. Lee, S.-M. Huang, X. Zhang, R. Sankar, N. Alidoust, T.-R. Chang, F. Wu, T. Neupert, F. Chou, H.-T. Jeng, N. Yao, A. Bansil, S. Jia, H. Lin, M. Z. Hasan
ACS Nano DOI: 10.1021/acsnano.5b06807 (2016, submitted Oct 2015)

 
  DS

DS
 
 

Engineering electronic structure of a 2D topological insulator Bi(111) bilayer on Sb nanofilms by quantum confinement effect

G. Bian, Z. F. Wang, X. Wang, C. Xu, S.-Y. Xu, T. Miller, M. Z. Hasan, F. Liu, and T.-C. Chiang
ACS Nano 10, 3859 (2016)
 
 
DS
DS
 


Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP
G. Chang, S.-Y. Xu, H. Zheng et al., Phys. Rev. Lett. 116, 066601 (2016)
 
  DS

DS

DS