Group Members
Research Publications Lab Facilities
Computation Platform
Collaborators
Internal Links
News
 
Novel (Unpredicted) Quantum Effects
(Quantum many-body systems: Platform for novel topological quant. phenomena )Correlated phases of fermions in Kagome lattices:
Our work featured in condmat journal club (2021)"Time-reversal symmetry-breaking charge order in a correlated kagome superconductor" (2021)

Nature 602, 245-250 (2022)


Giant and anisotropic many-body spin–orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet

Jia-Xin Yin, Songtian S. Zhang, Hang Li, Kun Jiang, Guoqing Chang, Bingjing Zhang, Biao Lian, Cheng Xiang, Ilya Belopolski, Hao Zheng, Tyler A. Cochran, Su-Yang Xu, Guang Bian, Kai Liu, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Zhong-Yi Lu, Ziqiang Wang, Shuang Jia, Wenhong Wang & M. Zahid Hasan
Nature (2018)
.


Scientists discover a 'tuneable' novel quantum state of matter

News for paper in Nature (2018)
.


PhysicsWorld (2018): "Physicists find new ‘control knob’ for the quantum topological world" (2018)

"Princeton scientists discover a 'tuneable' novel quantum state of matter" (Princeton University, 2018)Anomalous transport and chiral charge order in kagome superconductor CsV3Sb5

Zhiwei Wang, Yu-Xiao Jiang, Yongkai Li, Jia-Xin Yin, Guan-Yong Wang, Hai-Li Huang, Jinjin Liu, Peng Zhu, Nana Shumiya, Md Shafayat Hossain, Hongxiong Liu, Youguo Shi, Junxi Duan, Xiang Li, Guoqing Chang, Pengcheng Dai, Hao Zheng, Jinfeng Jia, M. Zahid Hasan, Yugui Yao

arXiv:2105.04542 (2021)

Discovery of unconventional chiral charge order in the normal state of kagome superconductor KV3Sb5

Yu-Xiao Jiang, Jia-Xin Yin, M. Michael Denner, Nana Shumiya, Brenden R. Ortiz, Gang Xu, Zurab Guguchia, Junyi He, Md Shafayat Hossain, Xiaoxiong Liu, Jacob Ruff, Linus Kautzsch, Songtian S. Zhang, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Qi Zhang, Tyler A. Cochran, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Ziqiang Wang, Ronny Thomale, Titus Neupert, Stephen D. Wilson, M. Zahid Hasan

arXiv:2012.15709

Intriguing magnetism of the topological kagome magnet TbMn_6Sn_6

C. Mielke III, Wenlong Ma, V. Pomjakushin, O. Zaharko, X. Liu, J. -X. Yin, S. S. Tsirkin, T. A. Cochran, M. Medarde, V. Poree, D. Das, C. N. Wang, J. Chang, T. Neupert, A. Amato, S. Jia, M. Z. Hasan, H. Luetkens, Z. Guguchia

arXiv:2101.05763

Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2

C. Mielke III, Y. Qin, J. -X. Yin, H. Nakamura, D. Das, K. Guo, R. Khasanov, J. Chang, Z. Q. Wang, S. Jia, S. Nakatsuji, A. Amato, H. Luetkens, G. Xu, Z. M. Hasan, Z. Guguchia

Phys. Rev. Materials 5, 034803 (2021)

Other platforms include Heusler Compounds
  NbSe2  

Topological electronic structure in half-Heusler topological insulators.
Published in W. Al-Sawai, Hsin Lin, R. S. Markiewicz, L. A. Wray, Y. Xia, Su-Yang Xu, M. Z. Hasan, A. Bansil, et al.,

Phys. Rev. B 82, 125208 (2010)
.

  0  

Room-temperature magnetic topological Weyl fermion and nodal line semimetal states in half-metallic Heusler Co2TiX (X=Si, Ge, or Sn).
Published in Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Hao Zheng, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Nasser Alidoust, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Songtian Zhang, Hsin Lin & M. Zahid Hasan

Scientific Reports 6, 38839 (2016)
.
(Unpredicted) and/or Unexpected Novel Quantum Effects (Link)
Quantum Many-Body Physics:
Discovery of unconventional chiral charge order in the normal state of kagome superconductor KV3Sb5
Nature Materials (2021)
Giant and anisotropic many-body spin-orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet
Nature 562, 91-95 (2018)
Many-body Resonance in a Correlated Topological Kagome Antiferromagnet
Physical Review Letters 125, 046401 (2020)
Anomalous transport and chiral charge order in kagome superconductor CsV3Sb5
arXiv:2105.04542 (2021)
Rare earth engineering (of many-body physics) in topological kagome magnets arXiv:2007.09913 (2020)
Physical Review Letters (2021)
Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2 (Novel kagome superconductors)
Phys. Rev. M 5, 034803 (2021)
Fermion-boson many-body interplay in a frustrated kagome paramagnet
Nature Commun. 11, 4003 (2020)
Negative flatband magnetism in a spin-orbit coupled kagome magnet
Nature Physics 15, 443 (2019)
Observation of metallic surface states in the strongly correlated Kitaev-Heisenberg candidate
Phys. Rev. B 93, 245132 (2016)
Fermi surface topology and hot spot distribution in the Kondo lattice system CeB6.
Phys. Rev. B 92, 104420 (2015).
Quantum phase transition of correlated iron-based superconductors
Physical Review Letters 123, 217004 (2019)
Fermi surface topology and quasiparticle dynamics of host cobaltate superconductors
Physical Review Letters 92, 246402 (2004).
Momentum dependence of superconducting gap, strong-coupling dispersion kink, and tightly bound Cooper pairs in the high-Tc (Sr,Ba)1-x(K,Na)xFe2As2 superconductors.
Phys. Rev. B 78, 184508 (2008).
Low-lying quasiparticle modes and hidden collective charge instabilities in parent cobaltates superconductors.
Physical Review Letters 96, 216405 (2006).
Emergence of Fermi Pockets in a New Excitonic Charge-Density-Wave Melted Superconductor.
Physical Review Letters 98, 117007 (2007).